Terms & Conditions

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) https://www.punpro.com และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ปันโปรเว็บไซต์” และ/หรือ “ปันโปรแอปพลิเคชัน”)  ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ระหว่าง บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือของ บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง และ ผู้ใช้บริการ โดยรวมทั้งผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้สมัครสมาชิกลงทะเบียนปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง เกี่ยวกับบริการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ทั้งนี้การให้บริการต่าง ๆ ทั้งในปันโปรเว็บไซต์ และ/หรือ ปันโปรแอปพลิเคชัน อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯนี้ 

เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัททุกประการ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อใช้บริการของบริษัท

1. การใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของบริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีผู้ใช้งานไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น ทั้งนี้บริการของบริษัทเป็นบริการสำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข จำหน่าย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ และ/หรือใช้บริการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในลักษณะใดๆก็ตาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้บริการปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ/หรือ ใช้บริการของบริษัทในทางที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร เป็นการข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท หลอกลวง ฉ้อฉล ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หยาบคาย หรือเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ  สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่น ๆ 

2) ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน และ/หรือการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด และไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

3) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด

4) การกระทำที่เป็นการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก ในประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

5) การให้ข้อมูลเท็จหรือนำไปสู่การเข้าใจผิด โดยการเข้าทำธุรกรรมที่ฉ้อฉลต่อบุคคลที่สาม เช่น การใช้ข้อมูลรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิตที่เป็นเท็จ การใช้หลักฐานเพื่อแสดงและ/หรือยืนยันตนที่เป็นเท็จ เป็นต้น เพื่อการดำเนินการทำธุรกรรมทั้งในนามของตนเองหรือการแอบอ้างเพื่อทำธุรกรรมในนามของบุคคลภายนอก

6) ดำเนินการใดๆ อันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

7) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบเวิร์ม ไฟล์ล้วงความลับ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ ฯลฯ 

8) การใช้เสครเปอร์ บอท สไปเดอร์ ครอวเลอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติใด ๆ ในการเข้าถึง เข้ารับ คัดลอก หรือตรวจดูข้อมูลเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการทั้งในปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน ที่สามารถพบได้หรือเข้าถึงได้ผ่านบริการ

9) กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนความถูกต้องในการทำงานของข้อมูล เนื้อหาของบริการ

10) กระทำการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการท่านอื่น (ซึ่งอาจรวมถึงลูกค้าของบริษัทและ/หรือผู้ขาย)โดยไม่ได้รับการยินยอม หรือได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงบริการ บัญชีของผู้ใช้ท่านอื่น ชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้

11) ทำการเข้าถึงหรือใช้บริการในทางที่ได้กระทำที่เป็นการเพิ่มหรือคาดได้ว่าเป็นการเพิ่มจำนวนการรองรับอย่างผิดปกติในโครงสร้างบริการของบริษัท

12) การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

13) กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที 

2. บัญชีผู้ใช้งาน

1) ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้โดยการลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ หรือโดยวิธีการเชื่อมบัญชีผู้ใช้งานในปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการกับบัญชีผู้ใช้งานของบริษัท (“บัญชีผู้ใช้งาน”) หากท่านได้สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของบริษัทจะถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะทำการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์โดยการให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

2) ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการนี้โดยเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลของการกระทำและกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการนี้

3) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเองหรือโดยผู้อื่นและไม่ว่าผู้ใช้บริการจะทราบถึงสาเหตุนั้นหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ อันเกิดต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามจากการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยผู้ใช้บริการเองหรือโดยผู้อื่นก็ตาม

4) ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการไว้เป็นความลับและปลอดภัยเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้งาน จากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการให้สามารถตรวจสอบและ/หรือยืนยันได้ว่าเป็นการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการจริงและจะไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม และผู้ใช้บริการจะไม่ทำการสมัครสมาชิกลงทะเบียนเป็นบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีพร้อมกัน และไม่สามารถทำการโอน หรือจำหน่ายบัญชีผู้ใช้งานให้ผู้อื่นได้

5) ในการสมัครสมาชิกลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานทุกบัญชีจะต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและผู้ใช้บริการใช้งานจริงเพื่อบริษัทส่งข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นและสำคัญ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการของบริษัท

6) บริษัทอาจจะขอให้มีการยืนยันบัญชีผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสเข้าบัญชีเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัยของการใช้บริการและเป็นการตรวจสอบว่าบัญชีนั้นยังคงมีการใช้งานอยู่และได้รับการลงทะเบียนด้วยอีเมลจริงและถูกต้อง

7) หากตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงการสมัครสมาชิกลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานโดยวิธีการใดๆ ก็ตามอันเป็นการรบกวน แทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานโดยปกติของบริการของบริษัท หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการอื่น รวมทั้งกรณีที่บริษัทรับทราบว่าผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ บริษัทอาจใช้มาตรการที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ๆ 

8)  เมื่อผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ต่อไปนี้

  1. กรณีผู้ใช้บริการเป็นบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น ๆ (“นิติบุคคล”) จะต้องเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้ถือว่านิติบุคคลนั้นตกลงและยอมรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯฉบับนี้
  2. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย
  3. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ 
  4. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ระบุไว้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลล่าสุด ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริง และต้องทำการแจ้งบริษัทตามที่อยู่ หรือช่องทางการติดต่อที่บริษัทระบุไว้ในหน้าติดต่อในทันทีหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะทำการอัปเดตข้อมูลในหน้าผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ
  5. กรณีผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปีสามารถใช้บริการได้ภายใต้การแนะนำและควบคุมโดยผู้ปกครองและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการดังกล่าวทั้งหมด

3. เนื้อหาของผู้ใช้บริการและปันโปรเว็บไซต์ และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน

 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัปโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมจากการที่บริษัทนำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาใดๆ ที่ได้นำเข้าไว้ผ่านบริการของบริษัท ทั้งปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน ทั้งทางด้านความถูกต้องตามกฎหมาย  ความเหมาะสมของเนื้อหา ความชอบด้วยกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว และถือว่าผู้ใช้บริการให้การรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้มีสิทธิที่ถูกต้องในสิ่งที่ได้นำเข้าผ่านบริการของบริษัท

บริการของบริษัทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ตัวอักษร ภาพกราฟฟิก รูปภาพซอฟต์แวร์ วิดีโอและไฟล์เสียง และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันกับสิ่งที่ระบุมาแล้วข้างต้นนี้บนบริการของบริษัททั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน (“เนื้อหาบนปันโปร”) อันเป็นเนื้อหาซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาบนปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันนั้น ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการต้องไม่ ทำซ้ำ คัดลอก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน เผยแพร่  ประกาศ หรือนำเนื้อหาบนปันโปรไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่ออื่นๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการขาย จำหน่าย หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ นำเนื้อหาบนปันโปรให้กับบุคคลภายนอก หรือ นำเนื้อหาบนปันโปรไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากประสงค์จะขอนำประกาศ หรือเนื้อหาบนปันโปรไป ทำซ้ำ คัดลอก เผยแพร่ ขาย จำหน่าย หรือนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์อื่น ให้ท่านติดต่อบริษัทไปยังหน้าติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้รับการอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น 

4. การอนุญาต

บริการของบริษัทถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ/ทำธุรกรรม (เช่น ซื้อ ขาย เป็นต้น) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ทำรายการ”) กับผู้ขายบนบริการของบริษัททั้งทางปันโปรเว็ปไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันได้และในขณะเดียวกันการทำรายการอาจมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะไม่ใช้บริการในทางอื่นใดก็ตามนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ หรือในลักษณะใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซิร์ฟเวอร์และ/หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้การได้ซึ่งรวมถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ด้วย หรือทำการรบกวนการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการทางปันโปรเว็ปไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น ๆ

ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงปันโปรเว็บไซต์ และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการอื่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าระบบด้วยวิธีเจาะระบบ(Hacking) ขโมยรหัสผ่าน หรือด้วยวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้

ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำให้ได้มาหรือพยายามทำให้ได้มาซึ่งสาระสำคัญหรือข้อมูลใดๆ บนปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตามปกติด้วยวิธีการใดก็ตาม 

ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำการนำเข้าหรือเชื่อมต่อไปยังส่วนประกอบใดๆ ของบริการอย่างไม่ถูกต้องกรณีที่การกระทำนั้นเป็นการผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อบริษัทและบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด 

นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ ทั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน หรือที่อยู่เว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมมายังบริการ โดยไม่ได้รับการอนุญาต

5. การชำระค่าสินค้า/บริการและนโยบายการยกเลิก

ด้วยการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถซื้อ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และ/หรือรับบริการ ได้ตามช่วงเวลา สถานที่ และสิทธิพิเศษใด ๆตามที่ผู้ขายได้เสนอไว้บนบริการทั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน

บริษัทไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการในการเสนอบริการ และ/หรือการให้สิทธิพิเศษ (เช่น ส่วนลดราคา) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ หรือให้บริการ ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความรับผิดชอบต่อการขายสินค้า การให้บริการรวมถึงความสามารถในการได้รับสิทธิพิเศษ หรือการยกเลิกบริการหรือสิทธิพิเศษใดๆ จากผู้ขาย 

จากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯข้างต้น บริษัทสามารถระงับการใช้บริการ และ/หรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการหากกระทำการดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่

1) ทำการติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาหรือรายละเอียดอื่นๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า และ/หรือการรับบริการ

2) การขอส่วนลดราคาเมื่ออยู่ในสถานที่ทำการของผู้ขายหรือในจำนวนใดๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในการซื้อ/รับบริการของผู้ใช้บริการ

3) ไม่ยกเลิกการซื้อ/รับบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ไปตามที่ตกลง และ/หรือนัดหมายกับทางผู้ขาย (“ไม่แสดงตน”)

4) ทำการฉ้อฉลหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้อันเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการชำระเงินให้ร้านค้าเต็มจำนวนสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึงมูลค่า ความถูกต้อง วันสิ้นอายุ และความสามารถของผู้ใช้บริการในการดำเนินการตามความน่าเชื่อถือของท่าน

ทั้งนี้ ในส่วนของการลดราคานั้นจะครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ตามรายละเอียดของสินค้าหรือบริการเท่านั้น และราคาอาจจะเปลี่ยนแปลง ในวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆ กรุณาติดต่อผู้ขาย โดยตรงเพื่อยืนยันรายละเอียดของสินค้าในวันหยุดและวันสำคัญ

6. การอ้างความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/การละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทเคารพในลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากผู้ใดมีเหตุให้เชื่อโดยสุจริตได้ว่าเนื้อหา ข้อมูลหรือประกาศใดๆ บนบริการของบริษัท นั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญากรุณาติดต่อบริษัทผ่านหน้าติดต่อเราโดยทำการระบุรายละเอียดในหัวข้อการแจ้งร้องเรียนดังนี้

1) ยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์

2) การยืนยันความมีอยู่อย่างถูกต้องของงานลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์

3) ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอกับบริษัทเพื่อให้สามารถระบุที่ตั้งของเนื้อหา ข้อมูล หรือประกาศที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์

4) ให้ข้อมูลติดต่อกลับที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อได้

5) คำร้องเรียนแจ้งเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

6) การยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ร้องเรียนมานั้นถูกต้อง เป็นความจริง และผู้แจ้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหา ข้อมูลซึ่งกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของบริษัทนั้นอาจจะประกอบด้วยโฆษณาหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้อื่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า“เว็บไซต์อื่น”) การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้เป็นผู้รับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง หรือเป็นเจ้าของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในโฆษณา และ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์อื่น หากผู้ใช้บริการตัดสินใจที่จะออกจากหน้าเว็บไซต์และไปยังเว็บไซต์อื่นหรือทำการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือทำการดาวน์โหลดเนื้อหาใด จากเว็บไซต์อื่นให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้กระทำโดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง  อนึ่ง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็น และความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูลรวมทั้งการกระทำของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์อื่นหรือแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นแต่อย่างใด หากเกิดความผิดพลาดอันมาจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเว็บไซต์อื่นหรือแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นเท่านั้น

8. ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกการใช้บริการหรือระงับบัญชีผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหาจากการซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากผู้ขาย และ/หรือความไม่พึงใจในสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขาย และบริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความ เสียหายอันเกิดจากการทำรายการซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการผ่านบริการของบริษัททั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงตัวแทนกลางอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ และทําธุรกรรมการทำรายการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้า และ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับผู้ขายด้วยตนเอง อนึ่ง ในการให้บริการรับชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็นในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการและผู้ขายมีต่อกัน ดังนั้นหากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการรับชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบริการที่จัดหาให้อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ของบุคคลอื่นนั้นจะเป็นการเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้งานบริการ เนื้อหา สินค้าและ/หรือหรือบริการดังกล่าวนั้นถือว่าผู้ใช้บริการได้กระทำบนความเสี่ยงของของตนเอง และไม่ให้ถือว่าบริษัทรับประกันการใช้งานบริการดังกล่าว ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) การใช้งานของบริการนั้นจะมีความปลอดภัย ทันสมัย ไม่มีการแทรกแซง หรือไม่มีความผิดพลาดหรือว่าจะสามารถใช้งานได้กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลใด 

(ข) บริการนั้นจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

(ค) ความผิดพลาดหรือปัญหาในบริการนั้นจะได้รับการแก้ไข 

(ง) บริการและเซิร์ฟเวอร์นั้นปราศจากซึ่งไวรัสหรือส่วนประกอบอันตรายอื่น ๆ

เงื่อนไข และการรับประกันทั้งหมดที่ระบุไว้โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และการรับประกันเรื่องการปราศจากการละเมิดใดๆ ของบริการดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือให้ยกเว้นได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริการนั้นอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์(รวมถึงปัญหาในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาของไซต์อื่นที่ทำให้สามารถเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้ผ่านบริการของบริษัทได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหาที่นำเข้า (อัปโหลด) โดยผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นซึ่งเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท และความผิดพลาดในเนื้อหาหรือบริการของบุคคลอื่น

บริษัทสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก ระงับ หรือปิดการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันและ/หรือบริการของปันโปร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ชั่วโมงที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงบริการ หรือความพร้อมใช้งานของบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) บนอุปกรณ์ใดๆ หรือบริการเชื่อมต่อใดๆ และบริษัทไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้ซึ่งการสนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขข้อผิดพลาด อัปเดต พัฒนา แก้ไขรหัส หรือเพิ่มสมรรถนะของ ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันและ/หรือบริการของปันโปร

9. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ และดำเนินการเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องค่าเสียหายใด ทั้งจากผู้ใช้บริการเองและ/หรือบุคคลภายนอก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการเอง บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไปตามจริง ทั้งนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวด้วย 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

หากข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือจากการใช้บริการ ของบริษัท ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท และอยู่ภายใต้ของเขตอำนาจของศาลไทย

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ปรากฏบนบริการของบริษัท ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ตามนิยามด้านล่าง) (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัปโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านบริการของบริษัทด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน จัดเตรียมงานเพื่อพัฒนาต่อยอด แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ทำการรบกวน แทรกแซงหรือวิธีการใดที่จะเข้าถึงรหัสคอมพิวเตอร์ของบริการ ซอฟต์แวร์ และไม่ทำซ้ำ คัดลอกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ข้อความ เนื้อหา สินค้า บริการ ที่ปรากฏบนบริการของบริษัท อันเนื่องมาจากการได้เข้าถึงหรือเข้าใช้บริการของบริษัท

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิใดๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม กฎหมายสิทธิ์ในการเผยแพร่ กฎหมายความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ทางทรัพย์สินอื่นๆ และรวมถึงการนำไปใช้ การนำมาทำขึ้นใหม่ การบูรณะ และการนำมาใช้ใหม่ทั้งหมด ในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นอนาคตและมีผลบังคับใช้ทั่วไปทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าใดที่ปรากฏบนบริการของบริษัทนั้นถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของเจ้าของสิทธินั้นแล้วแต่กรณี

12. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฯ อย่างไรก็ดี โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอบนบริการของบริษัท ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน ในหน้าที่แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯนี้ และภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของบริษัทต่อเนื่อง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยแล้ว ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้  ทั้งนี้กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ตัดทอนบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อันเป็นสาระสำคัญ บริษัทจะพิจารณาตามสมควรแต่เพียงผู้เดียว เพื่อแจ้งทางบริการของบริษัท ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน  หรือแจ้งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับบริษัท