Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้อธิบาย และควบคุมวิธีการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนตัว เช่น เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา เผยแพร่ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการของบริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด ครอบคลุมการดำเนินการทั้งโดยบริษัทเอง และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ต่อไปในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ) ผ่านทางช่องทางในการให้บริการของบริษัท (ต่อไปในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกว่า “ปันโปรเว็บไซต์”  และ/หรือ “ปันโปรแอปพลิเคชัน”) โดยบริการที่เสนอและ/หรือจัดหาให้ (ต่อไปในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกว่า “บริการ”)

เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันนี้ โดยรวมทั้งผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้สมัครสมาชิกลงทะเบียนปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว 

อนึ่ง นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ขายสินค้าบนบริการของบริษัท ในฐานะผู้ใช้บริการ และ/หรือเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานทั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันด้วย

วัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้จะสะท้อนความมุ่งมั่นของเราในเรื่องการดำเนินการด้านข้อมูล เช่น เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา เผยแพร่ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ทำให้ท่านมั่นใจที่จะใช้บริการของเรา

1. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและบริการ

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) การใช้บริการของผู้ใช้บริการทั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขฯดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการจัดการข้อมูล เช่น เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา เผยแพร่ การเปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ  ระหว่างการใช้บริการของบริษัท

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา เผยแพร่ การเปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรณีท่านใช้บริการของบริษัททั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับบริการของบริษัท ทั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นใดที่ท่านอาจสามารถเข้าถึงได้จากบริการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ การเข้าถึงผ่านการโฆษณา บริการ หรือการเชื่อมโยงเนื้อหา หรือปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันของผู้ขายหรือกิจการในเครือของบริษัท ซึ่งแต่ละรายอาจมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บรักษา และการใช้ข้อมูลที่แตกต่างจากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบทั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่สมัครสมาชิกลงทะเบียนจะยังสามารถใช้บริการของบริษัทได้บางส่วน

ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ข้อมูลกับเรามีความถูกต้อง และท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการและผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการ รวมถึงความสามารถของเราในการติดต่อท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

"ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึง ข้อมูลใด เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุหรือยืนยันตัวบุคคลนั้นได้ โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด อายุ ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน (Password) ข้อมูลทางการเงิน และที่อยู่ตามภูมิลำเนาของท่าน เป็นต้น

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวให้หมายความรวมถึงข้อมูลตามที่กล่าวต่อไปนี้ด้วย

 1. รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานออนไลน์ของท่าน (เช่น เพศ วันเกิด อาชีพ และ/หรือสถานที่ติดต่อ) ถ้าบัญชีผู้ใช้งานออนไลน์ดังกล่าวใดๆเชื่อมต่อกับบริการ
 2. ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านหรือบุคคลอื่นให้ไว้ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบริษัททั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน
 3. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากท่านได้ใช้บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
 4. ข้อมูลอันเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้ ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน นอกจากนี้แล้วบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากเบราว์เซอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นครั้งคราว ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการเข้าชม (ตามที่กำหนดด้านล่าง) คุกกี้ และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้ 
 5. ข้อมูลอันเนื่องมาจากการที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น สอบถามข้อมูล หรือ แจ้งเรื่อง

หลังจากสมัครสมาชิกลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัท ท่านอาจปรับปรุงรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้โดยการเข้าสู่ “บัญชีผู้ใช้งาน” ของท่าน ไปที่รายละเอียดบัญชีของท่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำ

การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่าน ดังนี้

 1. รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานออนไลน์ของท่าน (เช่น เพศ วันเกิด อาชีพ และ/หรือสถานที่ติดต่อ) ถ้าบัญชีผู้ใช้งานออนไลน์ดังกล่าวใดๆ เชื่อมต่อกับบริการ 
 2. ข้อมูลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ที่ท่านอาจส่งให้บริษัทและ/หรือผู้ขายและ/หรือกิจการในเครือของบริษัท
 3. ประวัติการใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานระหว่างท่านกับบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น

กรณีกระทำการให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม ท่านยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ 

 1. มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลที่สาม และให้ถือว่าบุคคลนั้นยอมรับและตกลงตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 2. ท่านสามารถรับการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท แทนบุคคลนั้นได้ และ
 3. ท่านเป็นผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลที่สามโดยได้รับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าวโดยถูกต้องและท่านมีสิทธิอนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา เผยแพร่ การเปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น

กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้สมัครสมาชิกลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อันเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัททั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้

คุกกี้

คุกกี้เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเบราว์เซอร์ของท่านที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้มีการใช้ในหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดตามความสนใจและกิจกรรมของท่านเกี่ยวกับบริการ ประมาณการและรายงานขนาดของกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าชม และทำวิจัย ประเมินผลเพื่อพัฒนาบริการ 

ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านเพื่อแสดงความประสงค์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ถ้าท่านปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้ครบสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การใช้งานคุกกี้จะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้กับข้อมูลส่วนตัวของท่านระหว่างการเข้าใช้งานบนปันโปรเว็บไซต์  (https://www.punpro.com)

ข้อมูลการเข้าชม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการใช้บริการทั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน บริษัทจึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“ไอพี”) หมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address)
 2. โดเมน เซิร์ฟเวอร์
 3. ประเภทคอมพิวเตอร์ 
 4. ประเภทเว็บไซต์ และ/หรือ โปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ใช้
 5. แหล่งอ้างอิงที่ทำให้ท่านเข้าถึง และ/หรือเข้าใช้ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน
 6. ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระหว่างเบราว์เซอร์ของท่านกับปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน(ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลการเข้าชม")

ทั้งนี้ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากข้อมูลการเข้าชมกับข้อมูลส่วนตัว เมื่อท่านสมัครสมาชิกลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

3. การใช้ข้อมูลส่วนตัว 

การสมัครสมาชิกลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อมูล จัดหา นำเสนอเนื้อหา  และ/หรือ เสนอสินค้าหรือบริการของผู้ขายของบริษัท และส่งอีเมลที่จำเป็นหรือที่บริษัทคาดว่าท่านอาจสนใจให้แก่ท่าน ท่านอาจเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัทได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ท่านยังสามารถเข้าถึงและเข้าใช้บริการบางส่วนได้ แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการในส่วนที่จำเป็นที่ ต้องระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยเฉพาะการสมัครสมาชิกลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน.

การสอบถามข้อมูล

ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านติดต่อบริษัท บริษัทอาจใช้ข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลของท่าน และใช้ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามของท่าน

อีเมลจากบริษัทถึงท่าน

เราอาจใช้ข้อมูล รายละเอียดจากการติดต่อของท่านเพื่อส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้ท่าน เช่น อีเมลการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน และการใช้บริการของท่าน ในบางกรณี เมื่อท่านคลิกลิงก์หรือโฆษณาในอีเมล เบราว์เซอร์ของท่านอาจเปลี่ยนเส้นทางไปเข้าไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ดำเนินการแทนเรา 

การวิจัยการตลาด

บางกรณีแผนกวิจัยการตลาดของเรา หรือผู้รับจ้างหรือกิจการในเครือที่กระทำในนามของบริษัทอาจทำวิจัยออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำผ่านการสอบถาม สำรวจความคิดเห็นทางอีเมล แบบสำรวจป๊อบอัพ การสนทนากลุ่มออนไลน์ และ/หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าวด้วย

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีการนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย ในกรณีการสำรวจความคิดเห็นได้รับการสนับสนุนโดยกิจการในเครือ หรือบุคคลภายนอกจะมีการรายงานข้อมูลภาพรวม สรุปผลการสำรวจให้ผู้สนับสนุนดังกล่าวทราบ

อนึ่ง ข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมผ่านการวิจัยการตลาดจะถูกใช้โดยบริษัท กิจการในเครือ ผู้ให้บริการ และผู้รับจ้างของบริษัท และผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่อนุญาตให้และ/หรือการโอน และ/หรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน 

บริษัทไม่ดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาดข้างต้นกรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

นอกจากการเก็บรวบรวมผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการของบริษัทแล้วอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ตอบแบบสำรวจจริง หรือเพื่อให้ท่านกลับไปสู่หน้าก่อนหน้า หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมบางอย่างได้ และอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นกับคุณลักษณะการใช้บริการของบริษัท ท่านจะได้รับแจ้งเตือนและขอความยินยอมจากท่านเมื่อบริษัทต้องการดำเนินการดังกล่าว 

ความคิดเห็นจากผู้ขาย

บริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นจากร้านค้าและผู้ให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า“ผู้ขาย”) เพื่อคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของผู้ขาย ทั้งนี้หมายความรวมถึงบริษัทและ/หรือกิจการของผู้ขาย ตลอดทั้งเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณชนหรือเพื่อป้องกันหรือยุติกิจกรรมที่บริษัทเห็นว่าเป็น หรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และ/ หรือกิจกรรมอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลอื่น

เนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏบน ปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน อาจเป็นเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ของบุคคลอื่นที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทและกิจการในเครือของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า "บริการอื่น") 

บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บริการอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อนึ่ง นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีข้อมูลส่วนตัวใดที่ท่านเปิดเผยเมื่อเข้าถึงบริการอื่นดังกล่าว และบริษัทไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดชอบในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริการอื่น ทั้งนี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่แจ้งไว้บนบริการอื่น

5. การโอนและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน

การที่ท่านใช้บริการของบริษัท ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น 

ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่านอาจมีการโอน เปิดเผย จัดเก็บรักษา และประมวลผลในประเทศใดๆ ที่ดำเนินการ และทำงานร่วมกับบริษัท ในการโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านมีการโอนโดยเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้บริษัทอาจโอน เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่านให้กับบริษัทอื่นอันเนื่องมาจากความร่วมมือพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ ในกรณีนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการแจ้งท่านให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวท่านจะถูกโอนเปิดเผยภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ  ทั้งนี้จะไม่มีการโอน เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดเว้นแต่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

บริษัทจะไม่เปิดเผย หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด หรือต่อบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ เว้นแต่  

 1. เป็นกรณีตามที่กฎหมายกำหนด 
 2. กรณีมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท
 3. ได้รับความยินยอมจากท่าน 
 4. เพื่อปฏิบัติ ตามคำสั่งศาล  การพิจารณาคดี หรือกระบวนการทางกฎหมาย 

ภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าน ข้อมูลการเข้าถึง และ/หรือเข้าชมร่วมกันกับกิจการในเครือของบริษัท ผู้ขายบนบริการของบริษัทและ/หรือกับผู้ขายรายอื่นที่ท่านอาจใช้บริการผ่านบริการของบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ อาทิ ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง การตลาด การส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประมวลผลข้อมูล บริการพื้นที่รับฝาก การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การแบ่งปัน และใช้ข้อมูลตามกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัทและกิจการในเครือในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ และดำเนินการเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องค่าเสียหายใด ทั้งจากผู้ใช้บริการเองและ/หรือบุคคลภายนอก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการเอง บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไปตามจริง ทั้งนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวด้วย 

7. การรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจัดเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านและมีความปลอดภัย และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ บริษัทใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการรับและโอนข้อมูล (https) และข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านส่งให้บริษัททั้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน 

อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกบัญชีผู้ใช้งานไว้เป็นความลับและปลอดภัยเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว 

8. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือหากท่านต้องการเลิกรับอีเมลจากบริษัท หรือหากท่านมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทยินดีให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทปันโปรโมชั่น จำกัด โดยส่งอีเมลมาที่  [email protected] หรือโดยติดต่อผ่านหน้าติดต่อเรา

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ดี โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอบนปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน ในหน้าที่แสดงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของบริษัทต่อเนื่อง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ ยอมรับตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยแล้ว  ทั้งนี้กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอันเป็นสาระสำคัญ บริษัทจะพิจารณาตามสมควรแต่เพียงผู้เดียว เพื่อแจ้งทางปันโปรเว็บไซต์และ/หรือปันโปรแอปพลิเคชัน และ/หรือแจ้งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับบริษัท